prohlédnout si oddělení ×

Onkologické a radiologické centrum Pardubice

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje poskytuje léčbu většiny forem zhoubných novotvarů, a to díky odborným znalostem a zkušenostem našich odborníků i modernímu přístrojovému vybavení.

Společnost Multiscan začala v pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002 a poskytuje péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti klinické a radiační onkologie.  V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji v roce 2005 zajistila společnost Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách a v roce 2006 převzala onkologické ambulance v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí.

Z  iniciativy a s financováním společností Multiscan pak byla v Pardubické krajské nemocnici vybudována i moderní lůžková část. V polovině roku 2009, ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče, zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřinné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky pro všechny ambulance klinické onkologie  společnosti Multiscan v kraji a lůžková oddělení Nemocnice pardubického kraje.

V roce 2010 bylo za podpory financí z EU významně modernizováno přístrojové vybavení Onkologického centra Multiscan. Konkrétně jde nejmodernější počítačový tomograf se širokým zobrazovacím polem, nezbytným pro radiační onkologii a nový přístroj pro magnetickou rezonanci. Další těžký lineární urychlovač firmy Varian vybavený technikou radioterapie s modulovanou intenzitou svazku systémem RapidArc a systémem radioterapie řízené obrazem doplnil technické vybavení centra.

V roce 2015 došlo k další významné modernizaci techniky z fondů EU zakoupením lineárního urychlovače nové generace Varian TrueBeam dovolujícího kromě již uvedených možností i vysoce přesné stereotaktické ozařování ložisek vysokými dávkami.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

/ Vedoucí lékař

Vzdělání

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové (1990)

Postgraduální vzdělání

Atestace I. stupně v radioterapii (1994)
Atestace II. stupně v radioterapii (1997)
Atestace v klinické onkologii (2000)
Doktorský studijní program (Ph.D.) v oboru vojenská radiobiologie (2001)
Habilitace v oboru radiobiologie (2003)
Jmenování profesorem v oboru vojenská radiobiologie (2011)

Současné zaměstnání

KOC Pardubického kraje
Multiscan, Pardubická nemocnice
Odd. klinické a radiační onkologie
Kyjevská 44
532 03 Pardubice 

telefon 466 686 511
e-mail odrazka@multiscan.cz

Profesní zaměření

Urologické malignity, tumory CNS
Pokročilé techniky radioterapie

Přednášky

174 sdělení na domácích konferencích
8 sdělení na mezinárodních konferencích

Publikace

monografie a kapitoly v monografiích 21
původní práce 88 (43 IF)
přehledové články 21 (4 IF)

Citovanost SCI

342 s vyloučením autocitací
H-Index 12

Pedagogická aktivita

LF UK Hradec Králové (1997-2007), školitel 3 absolventů PGS, školitel 2 studentů PGS
1. LF UK Praha (od 2008)
3. LF UK Praha (od 2008)
FVZ UO Hradec Králové (od 2001), školitel 1 absolventa PGS, školitel 1 studenta PGS
IPVZ Katedra radiační onkologie (od 2004)

Zahraniční stáže

Department of Radiation Oncology, Montreal General Hospital, Montreal, Kanada, 19. 9.-17. 11. 1995
Institut für Radioonkologie, Kaiser Franz-Josef Spital, Vídeň, Rakousko, 9.-13. 3. 1998
Dept. of Radiation Oncology, Academisch Ziekenhuis, Brusel, Belgie, 13.-17. 11. 2000
Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie, Südharz-Krankenhaus, Nordhausen, Německo, 22.-25. 6. 2003

Členství v odborných institucích

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (SROBF)
Česká onkologická společnost ČLS JEP (ČOS)
Česká urologická společnost ČLS JEP (ČUS)

Funkce v odborných institucích

člen redakční rady časopisu „Radiační onkologie“ ISSN 1213-1695 (2000)
člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Radiační onkologie (2005)
člen redakční rady časopisu „Reports of Practical Oncology and Radiotherapy“ ISSN 1507-1367 (2005-2012)
člen oborové rady doktorského studijního programu Vojenská radiobiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (2005)
vedoucí Katedry radiační onkologie IPVZ Praha (2006)
člen oborové rady doktorského studijního programu Klinická onkologie a radioterapie na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakultě v Hradci Králové (2006)
člen akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro specializační obor radiační onkologie (2006)
člen komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu klinická onkologie a radioterapie na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakultě v Hradci Králové (2007)
člen komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu klinická onkologie a radioterapie na Univerzitě Karlově v Praze Lékařské fakultě v Hradci Králové (2007)
člen výboru Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (2007)
člen atestační komise pro obor Radiologická fyzika v radioterapii (2008)
člen zkušební komise pro závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů (2008)
předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP (2009-2011)
člen oborové rady doktorského studijního programu Jaderné inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (2009)
člen oborové rady doktorského studijního programu Radiologická fyzika na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (2009)
člen redakční rady časopisu „Lancet Oncology – české vydání“ ISSN 1213-9432 (2009)
člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Klinická onkologie (2011)
garant specializačního vzdělávání na 1. LF UK v Praze pro obor radiační onkologie (2011)
člen redakční rady časopisu „Oncology Letters“ ISSN 1792-1074 (2019)
člen oborové rady doktorského studijního programu Onkologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2021)
člen Komise pro přípravu programu časného záchytu karcinomu prostaty MZ ČR (2023)

Kontakt