Postup při vyřizování stížností

Vážené pacientky, vážení pacienti,

naším dlouhodobým cílem je spokojenost se službami Onkologického a radiologického centra Multiscan, vstřícnost personálu a kvalita péče.
V případě závažné nespokojenosti s našimi službami máte právo podat stížnost. Především bychom rádi, aby k vyřešení Vaší nespokojenosti či jiných potíží došlo ihned při jejich vzniku. Neváhejte se proto obrátit na vedoucí pracovníky pracoviště.

V případě, že nedošlo k uspokojivému řešení Vašeho problému, máte právo podat stížnost formálním způsobem:

Kdo může stížnost podat?

·    Pacient,

·    Zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

·    Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

·    Osoba zmocněná pacientem při doložení ověřené písemné plné moci s uvedením rozsahu oprávnění.

Co musí stížnost obsahovat?

·       Kdo ji podává a čeho se týká:

V případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa,

V případě právnické osoby název, sídlo, IČO a označení statutárního orgánu, ID a kontaktní údaje osoby oprávněné jednat jménem společnosti, oprávnění osoby jednat jménem společnosti,

·       Uvedení, čeho se stěžovatel domáhá,

·       Písemnou plnou moc zástupce, který podává stížnost jménem jiné osoby,

·       Datum podání stížnosti,

·       Podpis stěžovatele/zplnomocněné osoby.

Pokud stížnost nemá tyto náležitosti, není srozumitelná, je nečitelná nebo je k jejímu vyřešení třeba doplnit údaje, vyzveme Vás k doplnění.
Anonymními stížnostmi se zabýváme pouze v mimořádně závažných případech.

Jak a kde lze stížnost podat?

·    Osobně,

·    Písemně dopisem na adresu Onkologické a radiologické centrum Multiscan, Kyjevská 44, 530 03 Pardubice,

·    Elektronickou poštou (stiznosti@multiscan.cz).

Co bude následovat?

·    Potvrdíme Vám přijetí stížnosti,

·    Do 30 dnů Vás budeme informovat o řešení.

V případě, že nebudete spokojeni se způsobem řešení stížnosti, můžete se obrátit na Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor zdravotnictví.

Podání stížnosti nemá žádný vliv na další poskytování služeb.