Postup při vyřizování stížností

Vážené pacientky, vážení pacienti,

naším dlouhodobým cílem je spokojenost se službami Onkologického a radiologického centra Multiscan, vstřícnost personálu a kvalita péče.
V případě závažné nespokojenosti s našimi službami máte právo podat stížnost. Především bychom rádi, aby k vyřešení Vaší nespokojenosti či jiných potíží došlo ihned při jejich vzniku. Neváhejte se proto obrátit na vedoucí pracovníky pracoviště.

V případě, že nedošlo k uspokojivému řešení Vašeho problému, máte právo podat stížnost formálním způsobem:

Kdo může stížnost podat?

·    Pacient,

·    Zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,

·    Osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,

·    Osoba zmocněná pacientem při doložení ověřené písemné plné moci s uvedením rozsahu oprávnění.

Co musí stížnost obsahovat?

·       Kdo ji podává a čeho se týká:

V případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa,

V případě právnické osoby název, sídlo, IČO a označení statutárního orgánu, ID a kontaktní údaje osoby oprávněné jednat jménem společnosti, oprávnění osoby jednat jménem společnosti,

·       Uvedení, čeho se stěžovatel domáhá,

·       Písemnou plnou moc zástupce, který podává stížnost jménem jiné osoby,

·       Datum podání stížnosti,

·       Podpis stěžovatele/zplnomocněné osoby.

Pokud stížnost nemá tyto náležitosti, není srozumitelná, je nečitelná nebo je k jejímu vyřešení třeba doplnit údaje, vyzveme Vás k doplnění.
Anonymními stížnostmi se zabýváme pouze v mimořádně závažných případech.

Jak a kde lze stížnost podat?

·    Osobně,

·    Písemně dopisem na adresu Onkologické a radiologické centrum Multiscan, Kyjevská 44, 530 03 Pardubice,

·    Elektronickou poštou (stiznosti@multiscan.cz).

Co bude následovat?

·    Potvrdíme Vám přijetí stížnosti,

·    Do 30 dnů Vás budeme informovat o řešení.

V případě, že nebudete spokojeni se způsobem řešení stížnosti, můžete se obrátit na Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor zdravotnictví.

Podání stížnosti nemá žádný vliv na další poskytování služeb.


Komplexní onkologické centrum

Komplexní onkologické centrum přijme lékaře

se zájmem o klinickou nebo radiační onkologii.

Více o nabízené pozici