Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Klinické studie

NÁDORY PRSU

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie III. fáze srovnávající účinnost  abemaciclibu+ fulvestrantu proti  placebu s fulvestrantem u žen (ev. i mužů) s HR+ a HER- karcinomem prsu, kteří mají buď  1/ progresi na léčbě 1. linie s CDK4/4 inhibitorem+ inhibitorem aromatasy u pokročilého onemocnění, anebo 2/ progredují na léčbě s CDK4/6 inhibitorem + hormonální terapii v adjuvantní indikaci.

Název: postMONARCH I3Y-MC-JPEF
Datum zahájení: 2022
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III. porovnávající přípravek SAR439859 v kombinaci s palbociclibem oproti letrozolu s palbociclibem k léčbě pacientů s pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a HER2 negativním karcinomem prsu, kteří nedostali žádnou předchozí systémovou protinádorovou léčbu na pokročilé onemocnění.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 8. 4. 2021 
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 abemaciclibem v kombinaci se standardní adjuvantní endokrinní léčbou oproti samostatné standardní adjuvantní endokrinní léčbě u pacientů v časném stadiu HR pozitivního, HER2 negativního nádoru prsu s postižením uzlin a vysokým rizikem rekurence. MONARCHE

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 15. 12. 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávající chemoterapii s trastuzumabem a placebem oproti chemoterapii s trastuzumabem a pertuzumabem jako podpůrnou léčbu u pacientů s operovatelným HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu. APHINITY BO 25126

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 11. 5. 2012
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená kontrolovaná stude fáze 2 připravku tukatinib vs. placebo v kombinaci s capecitabinem a trastuzumabem u pacientů s již léčeným neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 18. 12. 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz) 

 

Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu (LEE011) v kombinaci s letrozolem při léčbě mužů, premenopausálních a postmenopausálních žen s hormon-receptor pozitivním (HR+), HER2 negativním (HER2-), pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 25. 8. 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení fáze III posuzující taselisib v kombinaci s fulvestrantem oproti placebu v kombinaci s fulvestrantem u postmenopauzálních žen s místně pokročilým nebo metastazujícím HER2 negativním karcinomem prsu pozitivním na estrogenové receptory, u nichž došlo k recidivě nebo progresi onemocnění během léčby inhibitorem aromatázy nebo po ní.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 22. 6. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Vícestupňová studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku cobimetinib v kombinaci s paclitaxelem jako lékem první linie u pacientů s metastazujícím, trojitě negativním karcinomem prsu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 1. 4. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II neoadjuvantní léčby kombinací letrozolu a GDC-0032 ve srovnání s kombinací letrozolu a placeba u postmenopauzálních žen s ER pozitivním/ HER 2 negativním nádorem prsu v raném stadiu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 15. 12. 2014
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze III porovnávající trastuzumab s pertuzumabem a taxanem po léčbě antracykliny a trastuzumab emtasim s pertuzumabem po léčbě antracykliny jako přídavnou léčbu pacientů s operovatelným HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 30. 4. 2014
Hlavní zkoušející: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Studie hodnotící použití neratinibu a capecitabinu ve srovnání s lapatinibem a capecitabinem u pacientů s HER2+ metastatickým karcinomem prsu, kteří podstoupili dva a více předchozích metastatických režimů zaměřených na HER2 (Nala).

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 6. 11. 2013
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)  

NÁDORY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící Talazoparib s Enzalutamidem u metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. TALAPRO-2

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 19. 9. 2019
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 kombinace niraparibu s abirateron acetátem a prednisonem oproti abirateron acetátu s prednisonem v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty. PCR 3001

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 16. 4. 2019
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku JNJ-56021927 fáze III u mužů s vysoce rizikovým lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem prostaty, kteří podstupují primární radioterapii. PCR 3003

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 2016  
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Multicentrické, randomizované, pro hodnotitele zaslepené, kontrolované klinické hodnocení porovnávající výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE) u pacientů s nádorovým onemocněním prostaty a s kardiovaskulárním onemocněním užívajících degarelix (antagonistu GnRH receptoru) nebo leuprolid (agonistu GnRH receptoru).

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 4. 6. 2018
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III, porovnávající JNJ562 androgen deprivační terapii (ADT) oproti androgen deprivační terapii samotné u subjektů s metastatickým, hormonálně citlivým karcinomem prostaty (mHSPC) s malým počtem metastáz "low volume". Low wolume: kostní metastázy minimálně 2, pokud 2 nebo 3 možno kdekoliv, pokud 4 a více musí být všechny v oblasti pánve a v páteři: ne metastázy pouze v uzlinách, žádné viscerální metastázy.

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 2016
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)  

 

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze I/II účinku nádorové vakcíny na bázi RNActive ( CV9104) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty vykazujících minimální nebo nulové symptomy.

Datum zahájení: 4. 12. 2015
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

NÁDORY PLIC

Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterpií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III.

Diagnózy: C34.0-C34.9
Datum zahájení: 21. 1. 2021
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518,
e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterpií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 29. 10. 2020
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, PhD.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová

 

Mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící efektivitu a bezpečnost  přípravku BSD-100 v kombinaci s pemetrexedem+ cisplatinou/carboplatinou ve srovnání s placebem v kombinaci s pemetrexedem+ cisplatinou/carboplatinou, jako léčba první linie u pacientů s pokročilým/metastatickým neskvamozním nemalobuněčným karcinomem plic.

Diagnózy: C34.0 - C34.9
Datum zahájení: červen 2020
Hlavní zkoušející: MUDr. Mojmír Randula
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze III ke stanovení bezpečnosti a účinnosti protinádorové očkovací látky proti EGF u pacientů s neoperovatelným NSCLC stadia IV. s pozitivními biomarkery EGFR divokého typu, kteří splňují kritéria pro standardní léčbu a podpůrnou péči.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 3. 1. 2018
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

Eskalace dávky fáze I a randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II veliparibu v kombinaci s CBDCA a etoposidem v terapii neléčeného extenzivního stádia malobuněčného karcinomu plic.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: březen 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II porovnávající veliparid s karboplatinou a paklitaxelem oproti standardní chemoterapii podle volby zkoušejícího u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií v první linii u metastazujícího nebo pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), kteří jsou nebo byli kuřáci.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 26. 6. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Nezaslepené randomizované klinické hodnocení fáze III srovnávající léčbu přípravkem MK 3475 oproti standardní chemoterapii u dříve neléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (Keynote 42).

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 13. 1. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Studie fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCA přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-alfa a hydrochlorocin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV.

Diagnózy: C34.0 – C34.9.
Datum zahájení: 12. 1. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Klinické hodnocení fáze III s přípravkem MPDL3280A s cisplatinou nebo karboplatinou a pemetrexedem u PD-L1 selektivních pacientů s neskvamózním, nemalobuněčným ca plic stádia IV, dosud neléčených chemoterapií.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Klinické hodnocení fáze III avelumab (MSB0010718C) oproti docetaxelu NSCLC u nichž došlo k progresi po léčbě dvojkombinací na bázi platiny.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)  

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, klinické hodnocení fáze II přípravku denosumab v kombinaci s chemoterapií jako první linie léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 9. 4. 2014
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Nezaslepené randomizované klinické hodnocení fáze III zkoumající účinnost a bezpečnost přípravku MPDL3280A (protilátky proti Ligandu PD-L1) ve srovnání s chemoterapií u pacientů s místně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem močového měchýře po neúspěšné chemoterapii obsahující platinu.

Diagnózy: C67.0 – C67.9
Datum zahájení: 30. 3. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

Klinické hodnocení fáze III posuzující přípravek MPDL3280A, jako přídavná léčba u pacientů s vysoce  rizikovým karcinomem močového měchýře s expresí PD-L1 a infiltrujícím svalovinu, kteří podstoupili cystektomii.

Diagnózy: C67.0 – C67.9
Datum zahájení: 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

NÁDORY TRÁVICÍ TRUBICE A ZAŽÍVACÍCH ORGÁNŮ

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze II hodnotící dasatinib přidaný ke gemcitabinu u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem slinivky břišní.

Diagnózy: C250-C259
Datum zahájení: 15. 11. 2011
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze III irinotekanu, kyseliny folinové a 5- fluorouracili (FOLFIRI) plus ramucirumab nebo placebo u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem progredujícím během léčby první linie kombinací bevacizumabu, oxaliplatiny a fluoropyrimidinu nebo po této léčbě.

Diagnózy: C18–C20
Datum zahájení: 6. 5. 2011
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. 
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Otevřené randomizované kontrolované multicentrické, klinické hodnocení fáze I/II posuzující dvě dávky přípravku EMD 525797 v kombinaci s cetuximabem a irinotekanem jako léčbu druhé linie u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s genem k-ras divokého typu. Pacienti s metastazujícím kolorektálním karcinomem s genem k-ras divokého typ budou moci být do klinického hodnocení zařazeni, jestliže jejich onemocnění odolává nebo se znovu rozvine po chemoterapii první linie spočívající v léčebném režimu zahrnující oxaliplatinu.

Diagnózy: C18–C20
Datum zahájení: 12. 5. 2010
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

NÁDORY CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie rindopepimutu/GM-CSF s adjuvantním temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaným, chirurgicky resekovaným, EGFRvIII pozitivním glioblastomem.

Diagnózy: C71.0 – C71.9
Datum zahájení: 18. 10. 2012
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

NEZAŘAZENO

Účinnost a bezpečnost profylaxe Rivaroxabanem v porovnání s placebem u ambulantních onkologických pacientů, kteří začínají užívat systémovou protinádorovou léčbu a mají vysoké riziko žilní tromboembolie.

Datum zahájení: březen 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz) 

 

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná studie III. fáze sledující bezpečnost a účinnost rolapitantu v prevenci nevolnosti a zvracení způsobených chemoterapií (CINV) u subjektů dostávajících středně emetogenní chemoterapii.

Datum zahájení: 18. 7. 2012
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)