Klinické studie

NÁDORY PRSU

Randomizovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost camizestrantu (AZD9833- orální SERD) proti standartní hormonální léčbě (inhibitor aromatázy či tamoxifen), případně i v kombinaci s abemaciclibem, v rámci adjuvantní léčby u pacientek s hormondependentním a HER negativním časným karcinomem prsu středního a vysokého rizika rekurence, které podstoupily úplnou lokoregionální léčbu  a jsou v kompletní remisi. 

Název: CAMBRIA 2
Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: květen 2024
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Adjuvantní studie fáze III hodnotící efekt camizestrantu (AZD9833- perorální SERD) proti standardní endokrinní terapii (inhibitor aromatázy či tamoxifen) u pacientek s ER+, HER2- časným karcinomem prsu (EBC) se zvýšeným rizikem rekurence, které dříve absolvovaly 2 až 5 let adjuvantní hormonální léčby.

Název: AZ Cambria-1
Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 30. 10. 2023
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná studie fáze III posuzující léčbu sacituzumab- govitekanem proti chemoterapii (capecitabin či paklitaxel) zvolené lékařem u pacientek s hormonálně dependentním a HER negativním (IHC 0 či HER2 low) karcinomem prsu, který je inoperabilní, lokálně pokročilý či metastatický. Pacientky musí mít vyčerpány možnosti paliativní hormonální léčby včetně možnosti použití CDK 4/6 inhibitorů. 

Název: ASCENT - 07
Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: leden 2024
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Adjuvantní studie fáze 3 imlunestrantu vs. standardní endokrinní terapie (ET) u pacientek s ER+, HER2- časným karcinomem prsu (EBC) se zvýšeným rizikem recidivy, které předtím absolvovaly 2 až 5 let adjuvantní ET.

Název: EMBER-4 (J2J-MC-JZLH)
Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 4. 5. 2023
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie III. fáze srovnávající účinnost  abemaciclibu+ fulvestrantu proti  placebu s fulvestrantem u žen (ev. i mužů) s HR+ a HER- karcinomem prsu, kteří mají buď  1/ progresi na léčbě 1. linie s CDK4/4 inhibitorem+ inhibitorem aromatasy u pokročilého onemocnění, anebo 2/ progredují na léčbě s CDK4/6 inhibitorem + hormonální terapii v adjuvantní indikaci.

Název: postMONARCH I3Y-MC-JPEF
Datum zahájení: 2022
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená studie fáze III. porovnávající přípravek SAR439859 v kombinaci s palbociclibem oproti letrozolu s palbociclibem k léčbě pacientů s pozitivním na estrogenové receptory (ER+) a HER2 negativním karcinomem prsu, kteří nedostali žádnou předchozí systémovou protinádorovou léčbu na pokročilé onemocnění.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 8. 4. 2021 
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizované, otevřené klinické hodnocení fáze 3 abemaciclibem v kombinaci se standardní adjuvantní endokrinní léčbou oproti samostatné standardní adjuvantní endokrinní léčbě u pacientů v časném stadiu HR pozitivního, HER2 negativního nádoru prsu s postižením uzlin a vysokým rizikem rekurence. MONARCHE

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 15. 12. 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávající chemoterapii s trastuzumabem a placebem oproti chemoterapii s trastuzumabem a pertuzumabem jako podpůrnou léčbu u pacientů s operovatelným HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu. APHINITY BO 25126

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 11. 5. 2012
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená kontrolovaná stude fáze 2 připravku tukatinib vs. placebo v kombinaci s capecitabinem a trastuzumabem u pacientů s již léčeným neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 18. 12. 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz) 

 

Otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze IIIb hodnotící bezpečnost a účinnost ribociclibu (LEE011) v kombinaci s letrozolem při léčbě mužů, premenopausálních a postmenopausálních žen s hormon-receptor pozitivním (HR+), HER2 negativním (HER2-), pokročilým karcinomem prsu bez předchozí hormonální léčby pro pokročilé onemocnění.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 25. 8. 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, randomizované klinické hodnocení fáze III posuzující taselisib v kombinaci s fulvestrantem oproti placebu v kombinaci s fulvestrantem u postmenopauzálních žen s místně pokročilým nebo metastazujícím HER2 negativním karcinomem prsu pozitivním na estrogenové receptory, u nichž došlo k recidivě nebo progresi onemocnění během léčby inhibitorem aromatázy nebo po ní.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 22. 6. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Vícestupňová studie fáze II hodnotící bezpečnost a účinnost přípravku cobimetinib v kombinaci s paclitaxelem jako lékem první linie u pacientů s metastazujícím, trojitě negativním karcinomem prsu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 1. 4. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II neoadjuvantní léčby kombinací letrozolu a GDC-0032 ve srovnání s kombinací letrozolu a placeba u postmenopauzálních žen s ER pozitivním/ HER 2 negativním nádorem prsu v raném stadiu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 15. 12. 2014
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované multicentrické otevřené klinické hodnocení fáze III porovnávající trastuzumab s pertuzumabem a taxanem po léčbě antracykliny a trastuzumab emtasim s pertuzumabem po léčbě antracykliny jako přídavnou léčbu pacientů s operovatelným HER2-pozitivním primárním karcinomem prsu.

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 30. 4. 2014
Hlavní zkoušející: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Studie hodnotící použití neratinibu a capecitabinu ve srovnání s lapatinibem a capecitabinem u pacientů s HER2+ metastatickým karcinomem prsu, kteří podstoupili dva a více předchozích metastatických režimů zaměřených na HER2 (Nala).

Diagnózy: C50.0-C50.9
Datum zahájení: 6. 11. 2013
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

  

NÁDORY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

Dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze III hodnotící účinnost a bezpečnost přípravku Capivasertib + docetaxel versus placebo + docetaxel jako léčba u pacientů s metastatickou kastrací rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC)

Název: Capitello 280 (D361EC0001)
Diagnózy: C61
Datum zahájení: 9. 12. 2022
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze 3 hodnotící Talazoparib s Enzalutamidem u metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. TALAPRO-2

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 19. 9. 2019
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 kombinace niraparibu s abirateron acetátem a prednisonem oproti abirateron acetátu s prednisonem v léčbě metastazujícího karcinomu prostaty. PCR 3001

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 16. 4. 2019
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení přípravku JNJ-56021927 fáze III u mužů s vysoce rizikovým lokalizovaným nebo lokálně pokročilým karcinomem prostaty, kteří podstupují primární radioterapii. PCR 3003

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 2016  
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Multicentrické, randomizované, pro hodnotitele zaslepené, kontrolované klinické hodnocení porovnávající výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE) u pacientů s nádorovým onemocněním prostaty a s kardiovaskulárním onemocněním užívajících degarelix (antagonistu GnRH receptoru) nebo leuprolid (agonistu GnRH receptoru).

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 4. 6. 2018
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze III, porovnávající JNJ562 androgen deprivační terapii (ADT) oproti androgen deprivační terapii samotné u subjektů s metastatickým, hormonálně citlivým karcinomem prostaty (mHSPC) s malým počtem metastáz "low volume". Low wolume: kostní metastázy minimálně 2, pokud 2 nebo 3 možno kdekoliv, pokud 4 a více musí být všechny v oblasti pánve a v páteři: ne metastázy pouze v uzlinách, žádné viscerální metastázy.

Diagnózy: C61
Datum zahájení: 2016
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)  

 

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze I/II účinku nádorové vakcíny na bázi RNActive ( CV9104) u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty vykazujících minimální nebo nulové symptomy.

Datum zahájení: 4. 12. 2015
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

NÁDORY PLIC

Randomizovaná, nezaslepená studie fáze 3 hodnotící účinnost konjugované protilátky MK-2870 v kombinaci s pembrolizumabem proti monoterapii pembrolizumabem v 1. linii léčby pacientů/-ek s metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s expresí PD-L1 50 a více procent. 

Diagnózy: C34.9
Datum zahájení: červen 2024
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor aktivní
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518,
e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterpií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III.

Diagnózy: C34.0-C34.9
Datum zahájení: 21. 1. 2021
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová, Mgr. Sandra Línková (tel.: 466 686 518,
e-mail: chocholousova@multiscan.cz, linkova@multiscan.cz)

 

Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterpií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 29. 10. 2020
Hlavní zkoušející: prof. MUDr. Karel Odrážka, PhD.
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová

 

Mezinárodní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící efektivitu a bezpečnost  přípravku BSD-100 v kombinaci s pemetrexedem+ cisplatinou/carboplatinou ve srovnání s placebem v kombinaci s pemetrexedem+ cisplatinou/carboplatinou, jako léčba první linie u pacientů s pokročilým/metastatickým neskvamozním nemalobuněčným karcinomem plic.

Diagnózy: C34.0 - C34.9
Datum zahájení: červen 2020
Hlavní zkoušející: MUDr. Mojmír Randula
Studie probíhá, nábor ukončen
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Otevřené, multicentrické, randomizované klinické hodnocení fáze III ke stanovení bezpečnosti a účinnosti protinádorové očkovací látky proti EGF u pacientů s neoperovatelným NSCLC stadia IV. s pozitivními biomarkery EGFR divokého typu, kteří splňují kritéria pro standardní léčbu a podpůrnou péči.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 3. 1. 2018
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

Eskalace dávky fáze I a randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze II veliparibu v kombinaci s CBDCA a etoposidem v terapii neléčeného extenzivního stádia malobuněčného karcinomu plic.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: březen 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II porovnávající veliparid s karboplatinou a paklitaxelem oproti standardní chemoterapii podle volby zkoušejícího u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií v první linii u metastazujícího nebo pokročilého neskvamózního nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), kteří jsou nebo byli kuřáci.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 26. 6. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Nezaslepené randomizované klinické hodnocení fáze III srovnávající léčbu přípravkem MK 3475 oproti standardní chemoterapii u dříve neléčených pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (Keynote 42).

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 13. 1. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Studie fáze I/II hodnotící bezpečnost a účinnost DCVAC/LuCA přidaného ke standardní chemoterapii (karboplatina a paklitaxel) v první linii +/- imunomodulancia (interferon-alfa a hydrochlorocin) vs. standardní chemoterapie u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic ve stadiu IV.

Diagnózy: C34.0 – C34.9.
Datum zahájení: 12. 1. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Klinické hodnocení fáze III s přípravkem MPDL3280A s cisplatinou nebo karboplatinou a pemetrexedem u PD-L1 selektivních pacientů s neskvamózním, nemalobuněčným ca plic stádia IV, dosud neléčených chemoterapií.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Klinické hodnocení fáze III avelumab (MSB0010718C) oproti docetaxelu NSCLC u nichž došlo k progresi po léčbě dvojkombinací na bázi platiny.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)  

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické, klinické hodnocení fáze II přípravku denosumab v kombinaci s chemoterapií jako první linie léčby metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic.

Diagnózy: C34.0 – C34.9
Datum zahájení: 9. 4. 2014
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek,CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Nezaslepené randomizované klinické hodnocení fáze III zkoumající účinnost a bezpečnost přípravku MPDL3280A (protilátky proti Ligandu PD-L1) ve srovnání s chemoterapií u pacientů s místně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem močového měchýře po neúspěšné chemoterapii obsahující platinu.

Diagnózy: C67.0 – C67.9
Datum zahájení: 30. 3. 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

Klinické hodnocení fáze III posuzující přípravek MPDL3280A, jako přídavná léčba u pacientů s vysoce  rizikovým karcinomem močového měchýře s expresí PD-L1 a infiltrujícím svalovinu, kteří podstoupili cystektomii.

Diagnózy: C67.0 – C67.9
Datum zahájení: 2015
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz

 

NÁDORY TRÁVICÍ TRUBICE A ZAŽÍVACÍCH ORGÁNŮ

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie fáze II hodnotící dasatinib přidaný ke gemcitabinu u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem slinivky břišní.

Diagnózy: C250-C259
Datum zahájení: 15. 11. 2011
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické klinické hodnocení fáze III irinotekanu, kyseliny folinové a 5- fluorouracili (FOLFIRI) plus ramucirumab nebo placebo u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem progredujícím během léčby první linie kombinací bevacizumabu, oxaliplatiny a fluoropyrimidinu nebo po této léčbě.

Diagnózy: C18–C20
Datum zahájení: 6. 5. 2011
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. 
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

Otevřené randomizované kontrolované multicentrické, klinické hodnocení fáze I/II posuzující dvě dávky přípravku EMD 525797 v kombinaci s cetuximabem a irinotekanem jako léčbu druhé linie u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s genem k-ras divokého typu. Pacienti s metastazujícím kolorektálním karcinomem s genem k-ras divokého typ budou moci být do klinického hodnocení zařazeni, jestliže jejich onemocnění odolává nebo se znovu rozvine po chemoterapii první linie spočívající v léčebném režimu zahrnující oxaliplatinu.

Diagnózy: C18–C20
Datum zahájení: 12. 5. 2010
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

NÁDORY CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Mezinárodní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie rindopepimutu/GM-CSF s adjuvantním temozolomidem u pacientů s nově diagnostikovaným, chirurgicky resekovaným, EGFRvIII pozitivním glioblastomem.

Diagnózy: C71.0 – C71.9
Datum zahájení: 18. 10. 2012
Hlavní zkoušející: Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)

 

NEZAŘAZENO

Účinnost a bezpečnost profylaxe Rivaroxabanem v porovnání s placebem u ambulantních onkologických pacientů, kteří začínají užívat systémovou protinádorovou léčbu a mají vysoké riziko žilní tromboembolie.

Datum zahájení: březen 2017
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena 
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz) 

 

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, aktivně kontrolovaná studie III. fáze sledující bezpečnost a účinnost rolapitantu v prevenci nevolnosti a zvracení způsobených chemoterapií (CINV) u subjektů dostávajících středně emetogenní chemoterapii.

Datum zahájení: 18. 7. 2012
Hlavní zkoušející: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
Studie ukončena
Koordinátoři: Bc. Barbora Chocholoušová (tel.: 466 686 518, e-mail: chocholousova@multiscan.cz)