Právní prohlášení

Přístup k internetovým stránkám www.multiscan.cz a jejich používání se řídí těmito Podmínkami.

Užíváním internetových stránek www.multiscan.cz, tzn. vstupem do internetových stránek, (dále jen „Stránky") a užíváním služeb poskytovaných na Stránkách vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami užití Stránek (dále jen „Podmínky"). Stránky jsou provozovány společností Multiscan s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), IČ 264 76 444, se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84726. Provozovatel Stránek si vyhrazuje právo uvedené Podmínky kdykoliv změnit, a to formou aktualizace tohoto záznamu. K plánovaným zásadním změnám obsahu Stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny. Vaše používání po takové změně znamená souhlas se změněnými Podmínkami.

Stránky jsou poskytovány tak, jak jsou. Charakter Stránek je čistě informativní. Provozovatel neposkytuje jakékoliv záruky – výslovné či implicitní – že se na Stránkách nevyskytnou vady nebo že nedojde k jejich výpadkům. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto Stránek uživateli či třetí osobě v důsledku informací v ní obsažených nebo v důsledku porušení Podmínek, nenese Provozovatel žádnou odpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci na Stránkách prezentovaných informací.

Obsahem Stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem Stránek jsou zejména odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází ve smyslu ustanovení § 88 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon"). Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím, článkům a dalším prvkům obsahu Stránek náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a pořizovateli databáze podle Autorského zákona.

Dotazy a připomínky, které uživatel vznese a zadá prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a Provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.

Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stránky obsahují i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Provozovatel těchto Stránek v žádném případě nenese odpovědnost za obsah a funkčnost stránek, na něž je na Stránkách odkazováno.

Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!

Součástí Stránek je i Poradna lékaře (dále jen „Poradna"). Poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči, slouží výhradně jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou lékařskou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat a pomoci. Provozovatel těchto Stránek upozorňuje uživatele, že nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Poradny.

Dotazy zasílané do Poradny slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat veškeré dotazy adresované lékařům prostřednictvím Poradny. Uživatel je povinen v dotazech uvádět jen takové informace, které mohou být dle platných právních předpisů zveřejněny. Uživatel je povinen vyvarovat se zejména uvedení informací, které by mohly identifikovat osobu tazatele nebo obsahovaly citlivé údaje přiřaditelné ke konkrétní osobě. K žádostem uživatelů o nezveřejnění dotazu nebude přihlíženo.

Poradna kvůli chybějícím diagnostickým možnostem v žádném případě nenahrazuje standardní lékařskou péči, působí pouze jako zdroj informací a osvěta pro dotazující uživatele.

Provozování Stránek a činnost Provozovatele při provozování Poradny není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména jejich účelem není posouzení individuálního léčebného postupu, jeho změny nebo doplnění ani konzultace ve věci poskytnutí zdravotních služeb.

Aktualizace 13.7.2018