O nás

MULTISCAN, s.r.o. provozuje nestátní zdravotnická zařízení, poskytující poradenskou, preventivní, diagnostickou, léčebnou a rehabilitační zdravotní péči v souladu s podmínkami stanovenými zákonem 372/2011 Sb. v platném znění, hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

V souladu se světovými (i českými) trendy k přesunu co největší části zdravotní péče do ambulantní sféry má naše firma zájem budovat a provozovat radiologická pracoviště v rámci České republiky, a to vždy pouze v lokalitách, jejichž velikost (počet obyvatel) a dosavadní zdravotnická vybavenost vytvářejí předpoklad k potřebnosti takové zdravotní péče. V případě spolupráce se zdravotnickými zařízeními ústavního typu pak chceme spolupracovat pouze s těmi, která by vzhledem ke svému charakteru, koncepci MZ ČR a odborných lékařských společností měla být schopna takový druh zdravotní péče personálně zajistit a provozně poskytovat. Pochopitelně další podmínkou budoucí spolupráce je skutečnost, že nákup těchto potřebných, ale finančně náročných přístrojů není nemocnice schopna zajistit z vlastních finančních zdrojů.

V případě naplnění výše uvedených podmínek pak jsme schopni zajistit potřebné technické, věcné a personální zajištění, v případech spolupráce s jiným zdravotnickým zařízením pak předpokládáme vzájemnou spolupráci při realizaci věcného a personálního zajištění.

Multiscan, s.r.o. je připravena vybudovat taková radiologická pracoviště na všech potřebných místech České republiky, v současnosti převážně v krajských městech, ve vazbě na zdravotnická zařízení s krajskou působností (spádovost od 500 000 až 1 000 000 obyvatel).

Politika společnosti

Jako součást strategie společnosti vyhlašuje vedení společnosti politiku společnosti.

Multiscan s.r.o. je společnost provozující nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v areálu Pardubické nemocnice společnosti Nemocnice pardubického kraje, a.s. Hlavní náplní společnosti je poskytování zdravotnických služeb v oblasti diagnostiky a léčby onkologicky nemocných. S ohledem na nezbytnost plnit v maximální míře požadavky na kvalitu léčby našich pacientů resp. klientů a udržovat dobré jméno naší společnosti aplikujeme systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Cíle a zásady naší politiky jsou soustředěny na pacienta, který je naším zákazníkem.

Primárním cílem naší politiky je vybudování zdravotnického zařízení, schopného plošně zajistit a garantovat onkologickou péči v celém Pardubickém kraji, a to v rozsahu a na úrovni, která je stanovena národními standardy onkologické péče.

Onkologické centrum Multiscan Pardubice

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje vzniklo koncem roku 2005 díky víceleté úspěšné spolupráci Pardubické krajské nemocnice, a.s. a Radiologického centra společnosti Multiscan, s.r.o. ing. Sotiriose Zavalianise. Od roku 2009, v rámci restrukturalizace komplexních onkologických center Ministerstvem zdravotnictví se Radiologické centrum Multiscan stalo spolupracujícím zdravotnickým zařízením Komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti je hlavní náplní pardubického pracoviště Multiscanu klinická a radiační onkologie, dochází v současnosti k úpravě názvu na „Onkologické centrum Multiscan Pardubice“. Společnost Multiscan začala v pardubické nemocnici působit v polovině roku 2002, od začátku roku 2003 převzalo v souvislosti se zakoupením a provozováním lineárního urychlovače, prostřednictvím svého oddělení  radioterapie, ambulantní péči o nemocné Pardubického kraje v odbornosti radioterapie. V roce 2010 bylo za podpory financí z EU významně obnoveno přístrojové vybavení Onkologického centra Multiscan. Konkrétně nejmodernější počítačový tomograf se širokým zobrazovacím polem, nezbytným pro radiační onkologii a nový přístroj pro magnetickou rezonanci, který ale nakonec musela firma Multiscan, z důvodů havarijního stavu pavilonu Pardubické krajské nemocnice, umístit do nově zakoupených  prostor v centru Pardubic. V souladu s koncepcí onkologické péče v Pardubickém kraji v roce 2005 zajistilo Radiologické centrum Multiscan činnost ambulance klinické onkologie ve Svitavách a v roce 2006 převzalo onkologické ambulance v Chrudimi a v Ústí nad Orlicí. Ve stejném roce zakoupilo a zahájilo provozování moderní brachyterapie s automatickým afterloadingem. Z iniciativy a s financováním společností Multiscan pak byla v Pardubické krajské nemocnici vybudována i moderní lůžková část. V polovině roku 2009, ve snaze stále zvyšovat kvalitu poskytované péče, zahájilo provoz Oddělení centrální přípravy cytostatik dceřinné společnosti Multiscan Pharma s.r.o. Na tomto oddělení jsou pro pacienty s onkologickým onemocněním za přísných hygienických a bezpečnostních opatření připravovány léčivé přípravky pro ambulance klinické onkologie společnosti Multiscan a lůžková oddělení Pardubické krajské nemocnice. Dne 20. března 2015 je dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR opět  vyhlášeno samostatné Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje.

KOC Pardubického kraje

Co je KOC?

KOC je zkratka znamenající Komplexní onkologické centrum. Cílem vzniku centra je zajištění onkologické péče v Pardubickém kraji v plném rozsahu podle standardů a doporučení odborných onkologických společností.

KOC Pardubického kraje

KOC Pardubického kraje sdružuje pracoviště v Pardubicích (PKN Pardubice + Multiscan, Radiologické centrum Pardubice) zajišťující komplexní onkologickou léčbu a pracoviště klinické onkologie v Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí.

Struktura KOC

KOC Pardubického kraje zajišťuje onkologickou péči v celém Pardubickém kraji. Vedoucím centra je doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., který je zároveň garantem v oboru Radiační onkologie. Zástupcem vedoucího je MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., která je garantem v oboru Klinické onkologie.

Fotogalerie