Zdravotnický holding AKESO se prezentoval na řadě prestižních konferencí a veletrhů

20. 12. 2023

Podzim přeje odborným vzdělávacím akcím, na nichž mají zaměstnavatelé možnost se představit napříč obory. Zdravotnický holding AKESO se tak snaží navazovat vztahy se studenty zdravotnických oborů, absolventy i odborníky, kteří se již ve svém oboru dlouhodobě pohybují. Kromě veletrhů zaměřených na oslovení potenciálních zaměstnanců z řad studentů, které pořádají samotné vysoké školy, se zdravotnický holding aktivně účastní různých seminářů, kongresů a konferencí konajících se po celé České republice. Tento rok jsme vyjeli například do Ústí nad Labem, Českých Budějovic, Ostravy nebo Přerova.

Vzděláváme se v imunologii

Záběr oborů našeho zdravotnického holdingu je opravdu široký, což je patrné i z naší účasti na různých vzdělávacích akcích, které buď sami pořádáme, nebo se jich aktivně účastníme. První z nich, kterou jsme po prázdninách navštívili, byla dvoudenní Severočeská imunologická konference, jež se konala v Ústí nad Labem již po jednatřicáté.

Účastnili jsme se prestižní Evropské onkologické konference

Léčbu onkologicky nemocných zajišťuje v celém Pardubickém kraji společnost Multiscan, která má detašované pracoviště i v Nemocnici Hořovice. Onkologie tak stojí v popředí našeho zájmu, s čímž úzce souvisí celoživotní vzdělávání a předávání si zkušeností s ostatními onkologickými pracovišti z celé České republiky. Jednou z takových akcí, která slouží k přednáškám o nejmodernějších metodách léčby a k debatě nad onkologickými tématy, byla Evropská onkologická konference pořádaná Zdravotnickým deníkem. Diskusního bloku Trendy a novinky v onkologické léčbě a v managementu péče o onkologické pacienty se zúčastnila výkonná ředitelka AKESO holding Ing. Mgr. Martina Kulštejnová, jež mimo jiné upozornila na důležitost informovanosti pacienta, která by měla být vzhledem k závažnosti onemocnění nadstandardní a opakovaná, na prioritu rychlého přístupu ke komplexní zdravotní dokumentaci a efektivní organizaci vyžádané péče před či v průběhu onkologického vyšetření.

Vystoupili jsme na radiologickém kolokviu

Zastoupení mezi konferencemi si našlo i Pardubické radiologické kolokvium, které se každoročně pořádá v listopadu na Světový den radiologie. Za onkologické a radiologické centrum Multiscan zde vystoupil se svou přednáškou MUDr. Aleš Hlávka.

Sbíráme pediatrické zkušenosti

Na pediatrickou obec zaměřené kongresy Pediatrie pro praxi v Praze a v Plzni jsme navázali Ostravským pediatrickým dnem, na jehož přípravě se podílela Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost.

Inovace do zdravotnictví patří

Zdravotnictví se neustále posouvá a neodmyslitelně do něj i patří moderní technologie, proto jsem se zúčastnili akcí jako Týden inovací či Lifmat. Poslední událostí před vánočními svátky byl takzvaný Hospital Management, pořádaný FN Olomouc, který se zaměřuje na řízení a financování českého zdravotnictví, na nákup a farmaceutický byznys.

Konference pro lékárníky

Jednou z akcí zaměřených na lékárníky je konference TrendyMat, která se pořádá na více místech republiky. Náš holding jste mohli vidět v Praze a v Českých Budějovicích.

Boříme stereotypy v psychiatrii

Se zahájením provozu Centra duševní rehabilitace v Berouně, provozováním Denního psychoterapeutického sanatoria Ondřejov a spuštěním digitální aplikace zaměřené na péči o duševní zdraví Mindwell se snažíme o maximální podporu odtabuizování psychiatrických témat. I proto jsme se účastnili několika akcí, například přerovské Česko-slovenské psychoterapeutické konference, na níž vystoupil lékař Centra duševní rehabilitace a předseda České psychoterapeutické společnosti prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., nebo v Olomouci se konající 20. konference Psychiatrie pro praxi, opět s aktivní účastí přednášejících prof. MUDr. Jána Praška Pavlova, CSc. a MUDr. Martina Hollého.

Veletrhy pro studenty a absolventy zdravotnických škol

Stejně jako v letech minulých neopomíjíme akce, které jsou v gesci konkrétních vysokých škol, jež chtějí svým studentům a absolventům zprostředkovat nabídky zaměstnavatelů. V říjnu a listopadu jsme se představili hned na třech vysokých školách. Na Dnu krajského zdravotnictví pod hlavičkou Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, na Kariéře ve zdravotnictví pro nelékařské profese, kterou pořádá Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, a na pražském veletrhu 3. LF Univerzity Karlovy TrimedJob. Zde vystoupily se svými příspěvky zástupkyně našich zdravotnických zařízení. Za Nemocnici Hořovice to byla primářka dětského oddělení MUDr. Mahulena Exnerová, která pohovořila o dětské paliativní péči v ČR, Centrum duševní rehabilitace v Berouně reprezentovala staniční sestra Mgr. et Mgr. Eliška Pousková, DiS., jež se zaměřila na důležitost a poslání psychiatrické sestry.

Galerie

Evropská onkologická konference
Týden inovací
Lifmat
Pardubické radiologické kolokvium
TrimedJob