Proběhl kongres Kontroverze v onkologii

19. 4. 2018

Ve dnech 12. a 13. dubna 2018 proběhl v Dřítči u Pardubic již tradiční onkologický kongres „Kontroverze v onkologii“. Jednalo se o VIII. ročník, který do Pardubického kraje opět přivedl mnoho významných českých i zahraničních lékařů. O důležitosti akce vypovídá množství přítomných hostů i udělených záštit.

Kontroverze v onkologii již tradičně pořádá společnost Multiscan i pod hlavičkou Komplexního onkologického centra Pardubického kraje (dále KOC), byla garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP, konala se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky JEP.

„Jedná se o jednu z významných odborných onkologických konferencí, která si během prvních sedmi ročníků vybudovala významné postavení a řada účastníků se k nám ráda vrací,“ konstatuje MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., náměstkyně pro klinickou a radiační onkologii. Během dvoudenní konference vystoupilo celkem 24 předních odborníků z komplexních onkologických center nejen z České republiky ale i významní hosté ze zahraničí.

Slavnostního zahájení se zúčastnili JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje, Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic a prof. MUDr. Josef Fusek, Dr.Sc., děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, za VZP ředitel její regionální pobočky Hradec Králové a Pardubice Ing. Michal Provazník, za pacientské organizace předsedkyně Klubu onkologicky nemocných Pardubice paní Alena Nováková, dále byl přítomen i generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje a.s. MUDr. Tomáš Gottvald a radní Pardubického kraje pro zdravotnictví Ing. Ladislav Valtr. V úvodu řada členů čestného předsednictva vzpomínala na ředitele společnosti Multiscan MUDr. Jana Caltu, od jehož úmrtí uplynul více než jeden rok a který se významnou měrou zasloužil o vybudování moderní onkologie v Pardubicích.

Letošní „kontroverze“ byly věnovány terapeutickým postupům v léčbě karcinomu prsu, nádorům trávícího traktu, budoucnosti imunoterapie, sledování pacientů po léčbě a otázkám souvisejícím s moderními technikami radioterapie nádorových onemocnění, o výhodách a nevýhodách protonové léčby.

„Ve čtvrtek nám sdělili své zkušenosti s léčbou radioterapií onkologických i neonkologických onemocnění zahraniční účastníci MUDr. Zuzana Lovasová z onkologické kliniky ve Västeräs (Švédsko) a doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z Newcastle upon Tyne Hospitals (Velká Británie),“ uvádí doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc., přednosta KOC Pardubického kraje, který byl také odborným garantem této konference. Velmi zajímavou přednáškou o první psychologické pomoci pro onkology zakončil první den doc. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., který působí na psychiatrické klinice 1.LF UK a University New York in Prague.

V pátek vystoupila se svojí přednáškou velká hvězda naší konference prof. Dr.med. Nadia Harbeck, Ph.D. z Univerzitní nemocnice v Mnichově (Německo), zabývala se endokrinní léčbou metastatického karcinomu prsu. Další blok byl věnován přednáškám hlavně o koncepci onkologické péče v České republice, svá sdělení přednesli ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. a předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., která představila vznik dvou Národních onkologických center v Praze a v Brně. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. upozornil na zvyšující se počet nádorových onemocnění, ale i významné úspěchy České republiky v boji s nádory prsu a prostaty, ale bohužel i na klesající počty zdravotnického personálu, který se má o tyto nemocné postarat.

„Z následující diskuze však vyplynulo, že plánované navýšení peněz pro lékařské fakulty a s tím související navyšování počtu studentů, budoucích lékařů, je dostatečné,”  dodává MUDr. Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Onkologického centra Multiscan.

Konference zahrnovala pět odborných tématických bloků. Celkový počet účastníků byl více než 200 onkologů, chirurgů, urologů a dalších odborností. Na závěr prvního dne konference při společenském večeru vystoupila populární hudební skupina Buty.

Již nyní začala příprava IX. ročníku tohoto odborného sympózia, které se bude konat v květnu 2018.

 

Galerie

Čestné předsednictvo při zahájení kongresu
Předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.
Prof. Dr.med. Nadia Harbeck, Ph.D. z Univerzitní nemocnice v Mnichově (Německo)
Ředitel Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
MUDr. Zuzana Lovasová z onkologické kliniky ve Västeräs (Švédsko)
Doc. MUDr. Josef Kovařík, Ph.D. z Newcastle upon Tyne Hospitals (Velká Británie)
Auditorium
Prof. MUDr. Petruželka Luboš, CSc., VFN Praha
Populární hudební skupina Buty